cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Rodzina

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Rodziny mieszkające na Ochocie, będące w trudnej sytuacji życiowej, mogą uzyskać pomoc w przezwyciężaniu problemów, których nie są w stanie pokonać, korzystając z własnych uprawnień, zasobów i możliwości. Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera wysiłki tych rodzin zmierzające do zaspokojenia niezbędnych potrzeb jej członków i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem OPS jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

Najważniejszym aktem prawnym regulującym zasady przyznawania świadczeń, warunki i zakres wsparcia jest ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r.   

OPS Dzielnicy Ochota oferuje rodzinom w trudnej sytuacji życiowej różnorodne formy pomocy m.in.: świadczenia pieniężne (zasiłki stałe, okresowe, celowe) i niepieniężne (praca socjalna, poradnictwo, interwencja kryzysowa itd.), pomoc rzeczowa (szerzej opisane w zakładce Pomagamy). Szczególnie istotne są:

 • pomoc asystenta rodziny
 • wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin
 • wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
 • pomoc psychologiczna

Asystent rodziny

Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w celu przywrócenia rodzinie zdolności do prawidłowego ich wypełnienia. Asystent, pozostając w bliskim kontakcie z rodziną, staje się jej przewodnikiem w drodze do samodzielności i normalności. Zadania asystenta rodziny zostały ujęte w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

OPS Dzielnicy Ochota realizuje ustawowe zadania, kieruje się podmiotowością dziecka i rodziny oraz prawem dziecka do:

 • wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania dziecka poza rodziną - do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka
 • powrotu do rodziny
 • utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów
 • stabilnego środowiska wychowawczego
 • kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku
 • pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia
 • informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do wieku i stopnia dojrzałości
 • ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem.

Asystent rodziny podejmuje działania mające na celu m.in. poprawę funkcjonowania rodziny pod względem społecznym, środowiskowym, dbania o potrzeby dzieci, oraz współpracę z instytucjami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. W szczególności jego praca dotyczy:

 • opracowania i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny  i w porozumieniu z pracownikiem socjalnym
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
 • pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania i podejmowania pracy zarobkowej
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
 • sporządzania, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach
 • współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

Współpraca asystenta z rodziną ma charakter długofalowy zmierzający do jej usamodzielnienia, pomaga w poprawie relacji pomiędzy członkami rodziny, podniesieniu umiejętności wychowawczych rodziców i zmniejszeniu zaniedbań z ich strony wobec dzieci.  

Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin

Dodatkową formę pomocy  wprowadza  ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (Dz.U. 2016,  poz.1860). Na jej podstawie ze wsparcia asystenta rodziny mogą skorzystać:

 • kobiety w ciąży i ich rodzin, a w szczególności kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu
 • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko  (oznacza to ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu)
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych
 • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu poronienia, urodzenia dziecka martwego, niezdolnego do życia, obarczonego wadami wrodzonymi albo schorzeniami śmiertelnymi.

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie kobiety i jej rodziny oraz koordynowanie dostępu do istotnych informacji i możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z ustawy Za życiem, obejmujących m.in.:

 • doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia
 • reprezentowanie przed instytucjami i urzędami
 • dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznych poradni lekarskich
 • pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego
 • dostęp do pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych
 • poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem
 • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu
 • naukę sprawnego wykonywania obowiązków domowych
 • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym
 • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji
 • pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy
 • informowanie o możliwości uzyskania świadczeń pieniężnych oraz form różnych wsparcia z pomocy społecznej
 • pomoc we wnioskowaniu:
  • o ustalenie stopnia niepełnosprawności dziecka
  • o przystosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb dziecka niepełnosprawnego
  • w uzyskaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej
  • o wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka

Wsparcie asystenta rodziny realizowane jest na wniosek osób zainteresowanych złożony osobiście do OPS Dzielnicy Ochota (Warszawa, ul. Przemyska 11) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Formularze wniosku o objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny są dostępne w siedzibie OPS Dzielnicy Ochota.   Przyznanie asystenta rodziny jest niezależne od sytuacji materialnej wnioskodawcy i nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 • dokument potwierdzający ciążę - zaświadczenie wydane przez lekarza lub położną (wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko)

lub

 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wniosek może złożyć:

 • kobieta w ciąży, jej rodzina*
 • rodzina* dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach ustawy Za życiem można uzyskać w OPS Dzielnicy Ochota, ul. Przemyska 11, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, tel. 22 822 23 36. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia dostępny jest również informator omawiający tę ustawę:  https://www.gov.pl/zdrowie/informator-za-zyciem-

* Zgodnie z wym. ustawą - „rodzina” oznacza: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.

Wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Zjawisko przemocy w rodzinie jest problemem  trudnym, złożonym i nadal często występującym. Jest to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, w szczególności narażające te je na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące u nich cierpienia i krzywdy moralne.  Definicję taką podaje ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  Wyróżnia się przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną. W Polsce przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo.  

 

Procedura Niebieskie Karty

W przypadku uzasadnionego podejrzenia przemocy w rodzinie powinna być wszczęta  procedura Niebieskie Karty. Jest to ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez upoważnione do tego instytucje, m.in. Ośrodki Pomocy Społecznej, policję, placówki oświatowe i placówki służby zdrowia. Przedstawiciele tych instytucji tworzą Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (ZI) koordynujący działania, których celem jest zahamowanie przemocy w rodzinie i zapewnienie bezpieczeństwa osobom krzywdzonym.

Procedura może rozpocząć się w sytuacji, gdy przedstawiciel jednej z ww. instytucji w trakcie czynności służbowych lub zawodowych nabrał uzasadnionych podejrzeń o występowaniu przemocy wobec członków  rodziny. Zgłoszenia takiego może również  dokonać członek rodziny lub osoba będąca świadkiem przemocy.

Wszczęcie procedury Niebieskich Kart nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą, nie można jednak założyć karty wyłącznie na prośbę osoby zgłaszającej. Założenie Niebieskiej Karty nie jest też równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, a więc nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania karnego. Jednak w przypadku złożenia zawiadomienia i wszczęcia postępowania „Niebieska Karta” może być wykorzystana jako dowód procesowy. Dokumentacja „Niebieskie Karty" jest dla policji informacją, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy  (dzielnicowy ma obowiązek nie później niż w ciągu 7 dni skontaktować się z daną rodziną; jest zobligowany do rozpoznania sytuacji i jej systematycznego monitorowania, a także do udzielania pomocy w trakcie comiesięcznych wizyt).

Zespół Interdyscyplinarny  

 

W procesie przeciwdziałania przemocy w rodzinie uczestniczy także grupa specjalistów reprezentujących wymienione służby i instytucje - Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (ZI). W Warszawie ZI są powoływane dla poszczególnych dzielnic, a ich zadania określono w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m. st. Warszawy . Głównym zadaniem ZI jest zapewnienie efektywnej współpracy przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie dzielnicy, w szczególności zaś:

 • zatrzymanie przemocy w rodzinie
 • zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym członkom rodziny
 • przywrócenie godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie
 • zmniejszenie tolerancji na przypadki stosowania przemocy w rodzinie
 • inicjowanie interwencji wobec sprawców przemocy
 • zaplanowanie działań w dalszej perspektywie - zmniejszenie szkód wynikających z doświadczania przemocy.

W indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie  ZI może powołać grupę roboczą. Jest to zespół specjalistów bezpośrednio współpracujących z daną rodziną. Zadaniem grup roboczych jest:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy
 • dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich efektów.

 

Zespół Interdyscyplinarny nie jest komórką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej -  OPS zapewnia jedynie Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu, a przedstawiciele Ośrodka uczestniczą w pracach ZI.    

Ponad to pracownicy socjalni Ośrodka zajmują się m.in. pomocą materialną, prawną, psychologiczną oraz pracą socjalną na rzecz rodzin (osób ) doznających przemocy, w zakresie:

 • zatrzymanie przemocy w rodzinie 
 • łagodzenie skutków trwania w sytuacji przemocy 
 • uświadamiania przyczyn trudnej sytuacji oraz możliwości jej zmiany. 
 • udzielają informacji o przepisach prawnych na rzecz ochrony przed przemocą w rodzinie 
 • wskazują placówki oferujące pomoc w rozwiązaniu różnorodnych problemów 
 • pomagają w załatwianiu spraw urzędowych (w tym udzielanie porad, przygotowanie pism urzędowych itp.) 
 • prowadzą procedury Niebieskich Kart

Ważne informacje  dot. zjawiska przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałaniu można też znaleźć na stronie: http://www.niebieskalinia.pl/

Pomoc psychologiczna

 

Poza pomocą materialną i pracą socjalną OPS Dzielnicy Ochota oferuje również wsparcie psychologiczne. Zadania w tym zakresie realizują konsultanci - psycholodzy, którzy m.in.:

 • udzielają konsultacji i porad
 • udzielają wsparcia emocjonalnego z elementami psychoterapii
 • przeprowadzają wywiady diagnostyczne i rozmowy motywujące
 • wspierają pracowników socjalnych w diagnozie nowych środowisk oraz w pracy z trudnymi  przypadkami (sytuacje konfliktowe, trudności w kontakcie itp.).

Pomoc psychologiczna OPS może mieć charakter krótkoterminowy (skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnych problemów poszczególnych członków rodziny) lub  długoterminowy (związany m.in. z niepełnosprawnością, zaburzeniami psychicznymi, motywacją do pracy nad zmianą itd.). Konsultanci - psycholodzy  pracujący w Ośrodku pomagają osobom cierpiącymi z powodu zaburzeń i chorób psychicznych,  konfliktów rodzinnych, otępienia, niepełnosprawności intelektualnej, a także dotkniętych zjawiskiem przemocy lub różnymi formami  uzależnień. 

Z porady psychologa - konsultanta  mogą skorzystać również osoby nieaktywne zawodowo lub długotrwale bezrobotne. Psycholog  poprowadzi rozmowy doradcze, ustali i zweryfikuje plany poszukiwania pracy oraz pomaga w doborze ofert pracy i szkoleń zawodowych.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 © Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA