cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Asystent rodziny

Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w celu przywrócenia rodzinie zdolności do prawidłowego ich wypełnienia. Asystent, pozostając w bliskim kontakcie z rodziną, staje się jej przewodnikiem w drodze do samodzielności i normalności. Zadania asystenta rodziny zostały ujęte w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

OPS Dzielnicy Ochota realizuje ustawowe zadania, kieruje się podmiotowością dziecka i rodziny oraz prawem dziecka do:

 • wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania dziecka poza rodziną - do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka
 • powrotu do rodziny
 • utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów
 • stabilnego środowiska wychowawczego
 • kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku
 • pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia
 • informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do wieku i stopnia dojrzałości
 • ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem.

                                                                    

Asystent rodziny podejmuje działania mające na celu m.in. poprawę funkcjonowania rodziny pod względem społecznym, środowiskowym, dbania o potrzeby dzieci, oraz współpracę z instytucjami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. W szczególności jego praca dotyczy:

 • opracowania i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny  i w porozumieniu z pracownikiem socjalnym
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
 • pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania i podejmowania pracy zarobkowej
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
 • sporządzania, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach
 • współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

Współpraca asystenta z rodziną ma charakter długofalowy zmierzający do jej usamodzielnienia, pomaga w poprawie relacji pomiędzy członkami rodziny, podniesieniu umiejętności wychowawczych rodziców i zmniejszeniu zaniedbań z ich strony wobec dzieci.  

2017 © Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA